Tour Cancellation

** ลูกค้าจะต้องชำระเงินภายใน 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่เช่นนั้น ทางเราจะยกเลิกการจองทันทีเพื่อไม่เป็นการล็อคที่ของลูกค้าท่านอื่นๆ **

คืนเงิน 90% ถ้ายกเลิกภายใน 15 วันก่อนวันเดินทาง
คืนเงิน 75% ถ้ายกเลิกภายใน 8-14 วันก่อนวันเดินทาง
คืนเงิน 50% ถ้ายกเลิกภายใน 4-7 วันก่อนวันเดินทาง
ถ้ายกเลิกภายใน 3 วันก่อนวันเดินทาง ทางเราจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

NOTE: กรณีลูกค้าจองทัวร์ต่ำกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระเงินภายใน 5:00PM ของวันที่จอง

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

** Tours must be paid in full at least 15 days prior to departure date. Company reserves the right to cancel any reservations otherwise. **

90% refund for cancellations made at least 15 days before departure date.
75% refund for cancellations made 8-14 days before departure date.
50% refund for cancellations made 4-7 days before departure date.
No refund for cancellations made 3 days or less prior to departure or “No Show” on the date of tour.

NOTE: If tour has been made within 15 days prior to departure date, customers has to make payment before 5:00PM on the day of booking.
E0768CBF-4170-4C96-9E00-27ED5D549F6B